Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το eJustice

Σχετικά με το θέμα των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζει το συστημα ηλεκτρονικής δικαιοσυνης e-justice, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε οδηγία στις 18.1.2024:

"Επειδή διαπιστώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα eJustice παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του, ενεργοποιούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 6(2) και 6(4) του περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικού Κανονισμού του 2024. 

1. Το ηλεκτρονικό σύστημα eJustice θα συνεχίσει τη λειτουργία του και όπου τούτο είναι εφικτό, οι καταχωρίσεις θα γίνονται μέσω αυτού. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρισης στο σύστημα, δικηγόρος ή διάδικος δύναται να προσέρχεται για καταχώριση, στο Πρωτοκολλητείο. 

3. Προτρέπονται οι δικηγόροι και οι διάδικοι όπως προβαίνουν σε φυσική καταχώριση εκεί όπου είναι απόλυτα αναγκαίο. 

4. Με βάση την πρόνοια του Κανονισμού 6(4), οι προθεσμίες καταχώρισης εγγράφων δύναται να επεκταθούν, δεδομένων των τεχνικών προβλημάτων, νοουμένου ότι αυτές δεν τίθενται από το Σύνταγμα ή από Νόμο. Σε τέτοια περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός 6(2). 

5. Η παρούσα οδηγία ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την κατάργησή της με νέα οδηγία δυνάμει του Κανονισμού 6(3). 

Καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων, τα οποία είναι αμιγώς τεχνικά και εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επηρεάζουν όμως την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης".

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024