Ανώτατο Δικαστήριο: Επιστροφή στο i-Justice από 29/1/2024

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε την επιστροφή από το ηλεκτρονικό σύστημα eJustice στο προηγούμενο iJustice. H ανακοίνωση ημερ.29.1.2024 έχει ως εξής:

"Επειδή διαπιστώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα eJustice παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του, από τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα iJustice. 

1. Από την πιο πάνω ημερομηνία όλες οι καταχωρίσεις θα γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος iJustice. 

2. Όλες οι καταχωρίσεις στο σύστημα eJustice που απορρίφθηκαν από την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να καταχωριστούν εκ νέου μέσω του συστήματος iJustice εντός πέντε (5) ημερών. Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία και ώρα καταχώρισής τους στο σύστημα eJustice. 

3. Λόγω της άμεσης μετάβασης στο σύστημα iJustice, έχουν μεταφερθεί σε αυτό, στο παρόν στάδιο, οι νέες υποθέσεις, οι νέες ενδιάμεσες αιτήσεις, οι δικάσιμοι, τα πρακτικά δικαστηρίων και ορισμένες παρεμφερείς πληροφορίες και έγγραφα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν καταχωριστεί στο σύστημα eJustice κατά την περίοδο λειτουργίας του. 

4. Η μεταφορά των υπολοίπων πληροφοριών και εγγράφων που δεν κατέστη δυνατόν μέχρι στιγμής να μεταφερθούν από το eJustice στο iJustice συνεχίζεται και αναμένεται να συμπληρωθεί κατά τις επόμενες μέρες. 

5. Το eJustice θα παραμείνει ενεργό με όποια πληροφορία έχει καταχωριστεί σε αυτό μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, 2024, χωρίς όμως να επιτρέπεται οποιαδήποτε καταχώριση ή άλλη ενέργεια μέσω του συστήματος. 

6. Όλες οι καταχωρίσεις που έγιναν με φυσική μορφή επίσης θα μεταφερθούν κατά τις επόμενες μέρες στο σύστημα iJustice. Στο μεταξύ, οι νέες υποθέσεις που καταχωρίστηκαν με φυσική μορφή από τις 15 Ιανουαρίου 2024 θα τυγχάνουν χειρισμού με φυσικό τρόπο μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης. 

7. Ως εκ των ανωτέρω, η Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικού Κανονισμού, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου, 2024, παύει να ισχύει. 

8. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την κατάργησή της με νέα Οδηγία".

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024