Οκτώ (8) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται να προβεί σε μίσθωση υπηρεσιών 8 δικηγόρων για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, ως καθορίζεται στη συνημμένη ως Παράρτημα Ι «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ως περιγράφονται κατωτέρω, να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Α. Όροι Μίσθωσης

Η συνολική αποζημίωση ενός εκάστου Δικηγόρου, για περίοδο δώδεκα μηνών, θα ανέρχεται στο ποσό των €28.560 (Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Οι Δικηγόροι υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και την εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αμυντικής Θωράκισης, εισφορά στο ΓΕΣΥ, και/ή οποιαδήποτε άλλη εκ του Νόμου εκάστοτε αναγκαία συνεισφορά με την προσκόμιση Φορολογικού Τιμολογίου.

Β. Αντικείμενο Υπηρεσιών

  1. Προετοιμασία και παρουσίαση υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίωνπου αφορούν ποινική δικαιοδοσία.
  2. Ετοιμασία γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
  3. Σύνταξη και/ή μελέτη νομικών εγγράφων και διατύπωση θέσεων και απόψεων ως προς το χειρισμό νομικών θεμάτων.

Γ. Ελάχιστες Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά.
  2. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων γνώσης γλωσσών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όπου ισχύει.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 27.3.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων