Εννέα (9) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία για θέματα ασύλου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών 9 δικηγόρων προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα ασύλου. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 3.4.2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται να προβεί σε μίσθωση υπηρεσιών εννέα (9) δικηγόρων για την προετοιμασία, χειρισμό, εμφάνιση και παρουσίαση υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν αιτητές ασύλου, με έδρα τη Λευκωσία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο συνημμένο ως Παράρτημα Ι, Προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και σας προσκαλεί, νοούμενου ότι πληροίτε τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλετε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών καθορίζεται από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και είναι για χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών ή για μικρότερη χρονική περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Δύναται να παρατείνεται για πρόσθετη περίοδο που θα κρίνει σκόπιμη η Νομική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι, η Σύμβαση Μίσθωσης Υπηρεσιών που θα υπογραφτεί δεν συνιστά ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου μεταξύ των δύο μερών.

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών

1. Χειρισμός υποθέσεων που θα ανατίθεται από το Συντονιστή της Σύμβασης εκ μέρους της Δημοκρατίας σε θέματα που αφορούν αιτητές ασύλου.

2. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου Α.1. πιο πάνω, ιδίως, προετοιμασία υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων και παρουσίαση υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας και εμφάνιση ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων σε θέματα που αφορούν αιτητές ασύλου.

3. Παροχή νομικών υπηρεσιών που προκύπτουν, σχετίζονται και/ή συναρτώνται με τα πιο πάνω.

Β. Ελάχιστες Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά.

2. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, για το έτος 2024.

3. Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων