Η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικότοπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, η Κύπρος έχει χαρακτηρίσει επίσημα 37 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, αλλά δεν έχει ακόμη θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για 28 από αυτούς. Επιπλέον, οι στόχοι διατήρησης για 5 τόπους δεν είναι επαρκείς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα είδη και οι οικότοποι στους εν λόγω τόπους δεν προστατεύονται δεόντως.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2021 και, στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2022, αιτιολογημένη γνώμη. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τόπων ως ειδικών ζωνών διατήρησης, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως τις αιτιάσεις.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι κυπριακές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Η οδηγία για τους οικοτόπους αποτελεί σημαντική πράξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Προβλέπει τη σύσταση του δικτύου Natura 2000, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών το οποίο αποτελείται από ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει και προτείνει τόπους που είναι σημαντικοί για τη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων που απαντούν στη φύση και βρίσκονται στην επικράτειά του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή τους εγκρίνει ως τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ). Κατόπιν τούτου, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους έως και έξι έτη για να τους χαρακτηρίσουν ως ΕΖΔ και να θεσπίσουν τους αναγκαίους ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης, καθώς και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων που απαντούν στους εν λόγω τόπους. Η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 συγκαταλέγονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 16 κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό ΕΖΔ και τη θέσπιση στόχων και μέτρων διατήρησης.  (πηγη europa.eu/photo freepik.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων