Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου λόγω μη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην  Κύπρο επειδή δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο , και στην Πολωνία και να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800].

Η εν λόγω οδηγία αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη θέσπιση, σε ολόκληρη την ΕΕ, κοινών ελάχιστων προτύπων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα δίκαιης δίκης των υπόπτων ή των κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Θεσπίζει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικονομικών εγγυήσεων για τα παιδιά, όπως το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση, το δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας (όπως η κράτηση χωριστά από ενήλικες κρατουμένους και η πρόσβαση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση) και το δικαίωμα συνοδείας από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και ορισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, όσον αφορά το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση και το δικαίωμα των παιδιών σε συνδρομή από δικηγόρο. Στις περιπτώσεις της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ισπανίας εντοπίστηκαν ζητήματα πληρότητας, για παράδειγμα, όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης των παιδιών και το δικαίωμα σε ιατρική εξέταση.

Η Κύπρος έλαβε μια πρώτη αιτιολογημένη γνώμη τον Μάιο του 2020, επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο.

Μετά την απάντηση της Κύπρου η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν δεν πληρούν την απαίτηση της οδηγίας για τη διασφάλιση ειδικής μεταχείρισης των παιδιών σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία, καθώς και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθούν και να άρουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και στην Πολωνία, και να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (πηγη europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων