Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

Δύο ανακοινώσεις σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εξέδωσε στις 28 και 29 Μαρτίου 2024 το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση 28.3.2024:

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο διευκόλυνσης συμμόρφωσης με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σας ενημερώνει ότι με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης μπορείτε να λάβετε γνώση σε ποιες εταιρείες είστε διορισμένοι αξιωματούχοι ή/και μέτοχοι.

Η έρευνα θα γίνεται με τα εξής κριτήρια-

  1. Για φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλωθεί ο ορθός αριθμός ταυτότητας για Κύπριους υπηκόους ή ο αριθμός διαβατηρίου για αλλοδαπούς
  2. Για νομικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός εγγραφής Ημεδαπής Εταιρείας.

Η κατάσταση που θα λαμβάνετε θα περιλαμβάνει εγγεγραμμένους οργανισμούς στους οποίους έχει δηλωθεί ορθά ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός εγγραφής.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε χειρόγραφα στο ταμείο του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ubos@meci.gov.cy

Ανακοίνωση 29.3.2024:

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί το Τμήμα, για εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί έκτοτε στις ελεύθερες περιοχές και η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 391Α του περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και στη Σημείωση 2 του Ν.149(I)/1999 Ειδική Διάταξη, παρατείνεται λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των συγκεκριμένων εταιρειών, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Τονίζεται, τέλος, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2024 η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Κ.Δ.Π.112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων