Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 σε δημόσια διαβούλευση

H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από τις 4/4/2024 μέχρι τις 2/5/2024, το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Α., στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο αρ. 13(Ι)/2022, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 169(Ι)/2022.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς μεταφοράς και εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925, εκχώρησης των απαραίτητων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά κατά την εφαρμογή του υπό αναφορά Ευρωπαϊκού Κανονισμού καθώς επίσης και για εναρμόνιση με τον περί της Δέκατης Εβδόμης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2022 όσο και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου του 1964 (33/1964) ως έχει τροποποιηθεί.

Επιπλέον, προωθούνται αλλαγές ώστε να περιληφθούν πρόνοιες που αφορούν την εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022) και διορθωτικές τροποποιήσεις που θα παρέχουν σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο που θα συνεισφέρει ουσιωδώς και στην βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και της σαφήνειας των προνοιών αυτής. Περαιτέρω, προωθούνται τροποποιήσεις για αποτελεσματικότερή εφαρμογή της νομοθεσίας ενώ επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Δικαστήριο να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά μ’ αυτό.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα e-consultation.gov.cy μέχρι τις 2/5/2024.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη