Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε στις 10 Μαϊου 2024 την παρακάτω ανακοίνωση: «Γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από σήμερα και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων των Προσφυγών που περατώθηκαν μέχρι το έτος 2012. Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου Προσφυγής ή για παραλαβή οποιουδήποτε τεκμηρίου, να αποταθεί με σχετική επιστολή προς τον Πρωτοκολλητή του Διοικητικού Δικαστηρίου, εντός τριών (3) μηνών από σήμερα».

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη