Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Κύπρος για περιορισμούς στην άσκηση επαγγέλματος των μηχανικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στις απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων.
Ειδικότερα η Επιτροπή ζητά από 9 κράτη μέλη να άρουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και λαμβάνει περαιτέρω μέτρα όσον αφορά την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία,
τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, επειδή οι εθνικοί τους κανόνες προβλέπουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών στα εν λόγω κράτη μέλη αντιβαίνουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ).
Ειδικότερα για την Κύπρο, αναφέρει ότι προβλέπονται περιορισμοί για τους επαγγελματίες μηχανικούς, που δεν είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο