Ζητείται Νομικός Σύμβουλος σε Τράπεζα

Ζητείται Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος (834/HRS) στη Λευκωσία για την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (Cyprus Development Bank). Καθήκοντα: Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα που αφορούν όλες τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Το άτομο θα έχει άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό και αναμένεται να υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση των στόχων του
Συγκροτήματος.
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική ή Πτυχίο πανεπιστημίου στη Νομική καιεπαγγελματική κατάρτιση ως barrister ή solicitor
• Δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας στην Κύπρο
• Δεκαετής τουλάχιστον πείρα ως Νομικός στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά προτίμηση σε τραπεζικό οργανισμό
• Πείρα στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό τραπεζικό και εταιρικό δίκαιο
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
• Αποτελεσματικότητα στην επίλυση θεμάτων
• Ικανότητα εκτέλεσης εργασίας υπό πίεση
• Επικοινωνιακή ικανότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Απολαβές και ωφελήματα: Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, ανάλογο των προσόντων και πείρας του ατόμου που θα επιλεγεί.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016.
Σημείωση: Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Σχόλια