Εκλέχθηκε μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου αλλά ακυρώθηκε η εκλογή του επειδή είχε διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο. Το Εφετείο τον δικαίωσε

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικάζοντας κατά τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία* απέρριψε την έφεση της Διευθύντριας Τμ. Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και του Υπουργού Εσωτερικών και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε δικαιώσει πολίτη που είχε παυθεί από μέλος στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμίτισσας, παρότι είχε εκλεγεί με την αιτιολογία ότι είχε διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο της εν λόγω
κοινότητας λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας. Ο εκλεγμένος κατέθεσε προσφυγή προς της απόφασης προβάλλοντας ως κεντρικό επιχείρημα ότι η διοικητική παρεμβολή δια της οποίας ανατράπηκε η λαϊκή εντολή που τον έθεσε στο αξίωμα του μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν παράνομη και αντισυνταγματική, εφόσον τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επέλθει μόνο με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο πλαίσιο εκλογικής αίτησης. Αντιθέτως οι εφεσίβλητοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός από το Νόμο και ειδικά από το άρθρο 100.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2006 ο εφεσίβλητος ήταν εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Ποταμίτισσας και στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν τότε, εξελέγη μέλος του κοινοτικού συμβουλίου.  Το 2008 όμως, μετά από πληροφορία ότι ο εφεσίβλητος είχε αλλάξει διεύθυνση πριν από τις εκλογές, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού θεωρώντας ότι είχε όντως τη συνήθη διαμονή του στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, τον διέγραψε, δυνάμει του άρθρου 100(3) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 (Ν. 141(Ι)/2002), από τον εκλογικό κατάλογο Ποταμίτισσας και τον ενέγραψε στον αντίστοιχο κατάλογο του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.  Ταυτόχρονα, τον πληροφόρησε ότι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16(2)(ζ) του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν. 86(Ι)/1989) «παύετε να είστε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμίτισσας γιατί έχετε διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο της οικείας Κοινότητας».
Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου δικαιώνοντας τον εκλεγμένο στη Κοινότητα Ποταμίτισσας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, «είναι όντως φανερή η επιδίωξη του νομοθέτη οι εκλογές να διενεργούνται επί αποκρυσταλλωμένου, κατά τον τελευταίο πριν τις εκλογές χρόνο, εκλογικού καταλόγου.  Τούτο σημαίνει πως ακόμα και διαπιστωμένη πληροφορία περί αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας εκλογέα, δεν θα μπορούσε κατ΄εκείνη την περίοδο να οδηγήσει σε διόρθωση εκλογικού καταλόγου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 100.  Συνεπακόλουθα, δεν θα μπορούσε, κατά την ίδια περίοδο, να εγερθεί μέσα από τέτοια διαδικασία, όπως αυτή που ακολουθήθηκε εν προκειμένω, ζήτημα κωλύματος εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου λόγω διαγραφής από τον εκλογικό κατάλογο, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16(2) του Ν. 86(Ι)/1999… 
Η αναγνώριση διαδικασίας ανατροπής του εκλογικού καταλόγου μετά τις εκλογές, ακόμα και κατά βούληση του πληροφοριοδότη ως προς το χρόνο παροχής της πληροφορίας, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος, αφενός θα καθιστούσε κενή περιεχομένου την εκπεφρασμένη πρόθεση του νομοθέτη να διαφυλάξει αποκρυσταλλωμένο τον εκλογικό κατάλογο για τις ανάγκες των εκλογών και αφετέρου, όντως θα καταστρατηγούσε τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του εκλογοδικείου». (δημοσίευση απόφασης: cylaw.com) 
----------------------------------------
* Απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2016

Σχόλια