Ο νέος Νόμος περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών του 2017

Εκδόθηκε ο νέος περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Οι διατάξεις του νέου Νόμου εφαρμόζονται σε φορολογικές οφειλές που αφορούν σε χρονικές περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίες καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου
η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, δεν διεκδικείται οφειλή με την άσκηση ποινικής δίωξης νοουμένου ότι κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ο Έφορος εγκρίνει την εξόφληση φορολογικής οφειλής σε μηνιαίες δόσεις.
Οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση φορολογικής οφειλής, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτηση στον τύπο και κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Εφόρου.
Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να επιτρέψει σε οφειλέτη όπως προβεί σε ρύθμιση φορολογικής οφειλής ή/και επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης η οποία έχει προκύψει μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και αφορά σε περιόδους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της φορολογικής οφειλής ή/και της πρόσθετης επιβάρυνσης.
Η ρύθμιση της οφειλής γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει – (α) Τις πενήντα τέσσερις (54) δόσεις για οφειλή μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι κάθε δόση δεν δύναται να είναι μικρότερη από πενήντα ευρώ (€50)∙ (β) τις εξήντα (60) δόσεις για φορολογική οφειλή πάνω από εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι κάθε δόση δεν δύναται να είναι μικρότερη από χίλια οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ (€1.852): Νοείται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης δόσης ενός (1) μηνός, ο οφειλέτης εξοφλεί το ποσό αυτής μαζί με την επόμενη δόση, διαφορετικά αυτό κατανέμεται εξίσου στις εναπομείνασες δόσεις της ρύθμισης. 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο ο αιτητής υπέβαλε δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης, ενώ έκαστη των υπολοίπων δόσεων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός στον οποίο αυτή αντιστοιχεί. (cylaw.com)

Σχόλια