Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει δύο (2) Εσωτερικούς Νομικούς Συμβούλους με έδρα τη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Vacancies@CareersCyprus.com μέχρι τις 10/3/2017, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για τον οποίο ενδιαφέρονται.
 Το πακέτο απολαβών που θα προσφερθεί θα είναι ανάλογο των προσόντων και της πείρας των υποψηφίων. Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα
θα εξετάσει τα βιογραφικά σημειώματα, και θα καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους επικρατέστερους. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.»
Απαιτούμενα προσόντα:
 Κωδικός θέσης: LD1
1)     Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική.
2)     Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική και/ή Επαγγελματικός Τίτλος (Barrister/ Solicitor).
3)     Δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας στη Κύπρο.
4)     Πείρα ως νομικός σε τραπεζικό οργανισμό.
5)     Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 Κωδικός θέσης:LD2
1)     Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική.
2)     Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική και/ή Επαγγελματικός Τίτλος (Barrister/ Solicitor).
3)     Δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας στη Κύπρο.
4)     Πείρα τουλάχιστον 10 ετών ως νομικός σε τραπεζικό οργανισμό ή
Πείρα τουλάχιστον 10 ετών σε θέματα τραπεζικού δικαίου.
5)     Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
(πηγή: cyprusbarassociation.org)

Σχόλια