Μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο σύμφωνα με τον περιφερειακό δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη έκδοση του δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας για 263 περιφέρειες της ΕΕ. Πρόκειται για μια μελέτη που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων των περιφερειών. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα της περιφέρειας να προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους κατοίκους ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Στην έκδοση του 2016 η καινοτομία είναι το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη λεπτομερέστερη ανάλυση της κάθε περιφέρειας και τη σύγκρισή της είτε με τις ομόλογές της σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή με όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Οι χρήστες μπορούν τώρα να δουν πιο εύκολα τη βαθμολογία της περιφέρειάς τους ως προς την καινοτομία, τη διακυβέρνηση, τις
μεταφορές, τις ψηφιακές υποδομές, την υγεία ή το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και τις επενδυτικές τους προτεραιότητες κατά τη διαμόρφωση των αναπτυξιακών τους στρατηγικών.
Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2016 είναι ευθυγραμμισμένα με τα αποτελέσματα του 2013. Για άλλη μια φορά, παρατηρείται ένα πολυκεντρικό μοντέλο στο οποίο οι ισχυρές πρωτεύουσες και οι μητροπολιτικές περιοχές αποτελούν τους κύριους μοχλούς της ανταγωνιστικότητας. Δευτερογενή αποτελέσματα διαφαίνονται στις περισσότερες περιφέρειες της βορειοδυτικής Ευρώπης, αλλά είναι πολύ λιγότερο εμφανή στις περιφέρειες της νοτιοανατολικής ΕΕ. Παρατηρούνται υψηλά επίπεδα διακυμάνσεων εντός της κάθε χώρας σε πολλές περιπτώσεις που οφείλονται στη σαφή υπεροχή της περιφέρειας της πρωτεύουσας έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας.
Σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, που δημοσιεύτηκαν το 2010 και το 2013, η Μάλτα και πολλές περιφέρειες στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, ενώ οι επιδόσεις επιδεινώθηκαν στην Κύπρο και σε περιφέρειες στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και πιο πρόσφατα στις Κάτω Χώρες. Στις ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια