Τρία νέα Νομοσχέδια για την Προστασία των Καταναλωτών σε Διαβούλευση

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ετοίμασε, για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EE) 2015/2302 και μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία τρία Νομοσχέδια με τίτλο: 1.«Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).
2.«Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).
3.«Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22200913/907, τηλεομοιότυπο: 22200975 και e-mail: ahadjineocleous@mcit.gov.cy ή gmavroyiannis@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 10/04/2017. (consumer.gov.cy)

Σχόλια