Ζητείται από Πιστωτικό Ίδρυμα Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος

Ζητείται Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Λειτουργός Συμμόρφωσης) με έδρα τη Λευκωσία από Πιστωτικό Ίδρυμα. Εκπλήρωση καθηκόντων Λειτουργού Συμμόρφωσης, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία της ΚΤΚ «Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», τηρώντας ενήμερο τον Επικεφαλής της
Μονάδας και ζητώντας την καθοδήγηση του όποτε απαιτείται. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24 Μαρτίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια