Ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την υποχρέωση υποβολής αληθών στοιχείων

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής αληθών στοιχείων εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σύμφωνα το άρθρο 68 Γ του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού δικαιούχου ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές».

Σχόλια