Νέα τροποποίηση στον περί Εταιριών Νόμο: Τί αλλάζει στο άρθρο 20 (παράλειψη του "λιμιτεδ" στο εταιρικό όνομα)

Με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) αρ.33(Ι) Νόμο του 2017 τροποποιείται το άρθρο 20 του βασικού περί Εταιριών Νόμου (Εξουσία παράλειψης του “λίμιτεδ” στο όνομα φιλανθρωπικών και άλλων εταιρειών) ως ακολούθως:
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Mε την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ως» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «μη κερδοσκοπική»∙
(ii) με την αντικατάσταση της λέξης «κέρδη» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «πλεονάσματα»∙
(iii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:∙ «Νοείται ότι, αναφέρεται ρητά στο ιδρυτικό έγγραφο των εταιρειών ότι αυτές είναι μη κερδοσκοπικές.»∙ και
(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση της λέξης «κέρδη» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «πλεονάσματα»∙ και
(ii) με την αντικατάσταση του σημείου του κόμματος στο τέλος αυτής, με άνω τελεία, την προσθήκη αμέσως μετά της λέξης «και», και ακολούθως την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): «(γ) ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας.».
Μετά την τροποποίηση, η νέα διατύπωση του άρθρου 20 (εδάφια 1 και 2) έχει ως εξής (με έντονα γράμματα οι αλλαγές):
20.-(1) Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι οργανισμός που πρόκειται να συσταθεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία θα συσταθεί για την προαγωγή του εμπορίου, τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, αγαθοεργίας ή οποιουδήποτε κοινοφελούς σκοπού και προτίθεται να διαθέτει τα πλεονάσματα του αν υπάρχουν ή άλλο εισόδημα για την προαγωγή των σκοπών του, και να απαγορεύει την πληρωμή μερίσματος στα μέλη του το Υπουργικό Συμβούλιο με άδεια δύναται να δίνει οδηγίες για την εγγραφή του οργανισμού ως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς την προσθήκη της λέξης “λίμιτεδ”, στο όνομα της και ο οργανισμός δύναται να εγγράφεται ανάλογα και με την εγγραφή απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης:
Νοείται ότι, αναφέρεται ρητά στο ιδρυτικό έγγραφο των εταιρειών ότι αυτές είναι μη κερδοσκοπικές.
(2) Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου-
(α) ότι οι σκοποί εταιρείας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περιορίζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο 1 και σε σκοπούς συναφείς ή που συμβάλλουν σε αυτούς
(β) ότι σύμφωνα με τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματα της, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της και απαγορεύεται η πληρωμή μερίσματος στα μέλης της και
(γ) ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας.
το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με άδεια να εξουσιοδοτεί την εταιρεία όπως με ειδικό ψήφισμα προβεί σε αλλαγή στο όνομα της που περιλαμβάνει ή που αποτελείται από την παράλειψη της λέξης “λίμιτεδ” και τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 19 εφαρμόζονται για την αλλαγή του ονόματος που γίνεται βάσει του εδαφίου αυτού όπως αυτά εφαρμόζονται στην αλλαγή του ονόματος βάσει του άρθρου εκείνου.

Σχόλια