Ο νέος Νόμος περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας του 2017

Δημοσιεύθηκε ο Νέος Νόμος 14(Ι)του 2017 περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας. Σύμφωνα με το νόμο:
Η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης για την Γ΄ τάξη Λυκείου, την εξαγωγή αποτελεσμάτων για την Γ’ τάξη Λυκείου και τις ανεξετάσεις σε μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου, μαθητές που υστερούν και μαθητές με μη πλήρη φοίτηση. Η ολοκλήρωση των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν- (α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και (β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου.
Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη, για να λάβουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει έγκαιρα στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα της ή/και στον ημερήσιο τύπο, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης πριν περάσουν σαράντα (40) λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης απαγορεύεται. Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.
Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης- (i) Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες, όπως ηλεκτρονικό ρολόι χειρός, (ii) βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα.
Ο νέος Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 οπότε και οι περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμοι του 2006 και 2007 καταργούνται.

Σχόλια