Τροποποίηση στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο: Τί αλλάζει στη Γενική Εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας

Με πρόσφατο τροποποιητικό Νόμο (32(Ι)/2017) επαναδιατυπώνεται το εδάφιο 1 του άρθρου 69 του Νόμου περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) που αφορά στην Γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα το εδάφιο (1) του άρθρου 69 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο (1):
«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε δήμο ή κοινότητα, διατάζει τη διενέργεια γενικής εκτίμησης σε σχέση με ολόκληρη την ιδιοκτησία αυτή κατά χρονικές περιόδους που σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να απέχουν πέραν των τριών ετών από την τελευταία γενική εκτίμηση και η κάθε χρονική περίοδος των τριών ετών θα λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία της τελευταίας γενικής εκτίμησης, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάζει τη διενέργεια γενικής εκτίμησης σε σχέση με οποιοδήποτε οριζόμενο μέρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε δήμο ή κοινότητα οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος των τριών ετών, ανεξάρτητα από τη διενέργεια γενικής εκτίμησης για ολόκληρη την πιο πάνω αναφερόμενη ιδιοκτησία.».

Σχόλια