Η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν μετέφερε την Οδηγία για την Ενυπόθηκη Πίστη προς προστασία των καταναλωτών στην εθνική νομοθεσία της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη στην εθνική έννομη τάξη της. Μαζί με την Κύπρο, για τον ίδιο λόγο παραπέμπονται και η Κροατία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως την 21η Μαρτίου 2016. Η Kύπρος, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με αυτήν την υποχρέωση.
Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς ενυπόθηκης πίστης με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι βασικότερες διατάξεις προβλέπουν κανόνες δεοντολογίας για παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται η υποχρέωση να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών και να κοινοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν, απαιτήσεις επάρκειας και γνώσεων για το προσωπικό, διατάξεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της ενυπόθηκης πίστης, όπως η πρόωρη εξόφληση, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, οι πρακτικές δέσμευσης, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η αποτίμηση ακίνητης περιουσίας και οι καθυστερούμενες οφειλές και κατασχέσεις, καθώς και ένα διαβατήριο της ΕΕ για τους μεσίτες πιστώσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κράτος μέλος καταγωγής τους.
Η μη εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη σημαίνει ότι οι καταναλωτές στα εν λόγω κράτη μέλη δεν μπορούν να επωφελούνται από την προστασία την οποία διασφαλίζει η οδηγία, όταν συνάπτουν ενυπόθηκα δάνεια ή όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής. Επιπλέον, οι μεσίτες πιστώσεων δεν μπορούν να επωφελούνται από διαβατήριο για την άσκηση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές στην Κύπρο, την Κροατία, την Πορτογαλία και την Ισπανία να στερούνται δυνητικά καλύτερες προσφορές πίστωσης από δανειοδότες εκτός των εν λόγω κρατών μελών. Το γεγονός αυτό παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε περιορισμό των δυνατοτήτων επιλογής και σε υψηλότερες τιμές.
Τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία να εφαρμόσουν την οδηγία. Έκτοτε, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής.
Τελικά, η ολομέλεια της κυπριακής Bουλής υπερψήφισε δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια τα οποία ρυθμίζουν το πλαίσιο των συμβάσεων για δάνεια, σε καταναλωτές, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και οι οποίες αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας. Παραμένει ωστόσο ο κίνδυνος επιβολής προστίμου λόγω της μεγάλης καθυστέρησης προς νομοθέτηση της συγκεκριμένης οδηγίας.

Σχόλια