Ανάκληση άδειας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε στις 6 Απριλίου 2017 ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2016, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 25(1), παράγραφοι (β) και (γ), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), να ανακαλέσει εν όλω την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καθότι:
1. Η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν με το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας των άρθρων 12 (πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν), 13 (καταλληλότητα μετόχου) και 18(2) (οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου και των παραγράφων 5 (λειτουργία συμμόρφωσης), 9(1) (ευθύνη ανώτερων διευθυντικών στελεχών/μελών διοικητικού συμβουλίου), 18(1) και 20 (φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’).
2. Η Εταιρεία είχε υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις σχετικών με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ διατάξεων του Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Οδηγιών κατά την περίοδο 2012/2013, για τις οποίες η ΕΚΚ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο (Βλ. Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2015).
Συνεπεία της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει να παύσει να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να τακτοποιήσει, εντός τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει.
Επίσης, οφείλει να επιστρέψει, άμεσα και το αργότερο εντός των τριών (3) μηνών, σε όλους τους πελάτες της τα χρήματα που τους οφείλει, ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό και οι οποίες είναι σύμφωνες με το Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει καλέσει την Εταιρεία να εξετάσει και να επιλύσει όλα τα παράπονα πελατών που έχει ενώπιον της, εντός της περιόδου των τριών (3) μηνών.
Η ΕΚΚ αναφέρει ότι, η κοινοποίηση στην Εταιρεία της απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2016 και κατ’ επέκταση η έκδοση της ανακοίνωσης, δεν είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα εν αναμονή της ολοκλήρωσης από την ΕΚΚ διερεύνησης σε σχέση με τους Διοικητικούς Σύμβουλους και άλλα αρμόδια πρόσωπα της Εταιρείας.
Επισημαίνεται εντούτοις ότι η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας, από τις 12 Ιουνίου 2015 μέχρι και την ημέρα που η Εταιρεία έλαβε γνώση για την ανάκλησή της, τελούσε σε αναστολή (Βλ. Αποφάσεις ΕΚΚ ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2015, 2 Ιουλίου 2015 και 6 Αυγούστου 2015). (cysec.gov.cy)

Σχόλια