Θέση Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (οδός Ευαγγελιστρίας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία). Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μεταξύ των θέσεων:
Μία (1) κενή θέση Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του  Barrister-at-Law)
(β) Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(γ)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 5 Μαΐου 2017

Σχόλια