Τροποποίηση στο Νόμο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: Δεν υπολογίζεται στο εισόδημα η 13η σύνταξη των χαμηλοσυνταξιούχων

Ο Νόμος 36(Ι)/2017 τροποποιεί τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμους του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015. Συγκεκριμένα στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου προστέθηκε εδάφιο (θ) με το οποίο προβλέπεται ότι η 13η σύνταξη που λαμβάνεται από χαμηλοσυνταξιούχο δεν περιλαμβάνεται στο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 12 εδάφιο 1 για την υποβολή της αίτησης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η νέα διατύπωση του εδαφίου 2 του άρ.12 έχει ως εξής:
«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται-
(α) το επίδομα εθνοφρουρού·
(β) επιδόματα/χορηγίες εφόσον παρέχονται σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του·
(γ) η συνεισφορά αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων·
(δ) η φοιτητική χορηγία·
(ε) το επίδομα κηδείας·
(στ) το επίδομα τοκετού·
(ζ) οποιοδήποτε επίδομα λαμβάνεται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα·
(η) το μηνιαίο τιμητικό επίδομα που παραχωρείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών·
(θ) Η δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη που λαμβάνεται από χαμηλοσυνταξιούχο:
Νοείται ότι η δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη που λαμβάνεται από χαμηλοσυνταξιούχο συμψηφίζεται για σκοπούς ενδεχόμενης δέκατης τρίτης (13ης) παροχής ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».
Ακόμα ο νέος νόμος τροποποιεί το άρθρο 26 του βασικού νόμου, με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και με την αναρίθμηση των υπόλοιπων εδαφίων. Ειδικότερα καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ που προβλεπόταν για τον αιτητή/δικαιούχο που παρέλειπε να γνωστοποιήσει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας κάθε αλλαγή στοιχείων που αναφέρονται στην αίτησή του ή οποιωνδήποτε άλλων επιπρόσθετων στοιχείων υποβλήθηκαν για την παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο