Το Συμβούλιο Φυλακών ανακάλεσε απόφαση που ακύρωνε πειθαρχικές ποινές σε κρατούμενο μετά από 2,5 χρόνια. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε ως μη νόμιμη την απόφαση αυτή

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών με την οποία γινόταν ανάκληση ευμενούς για κρατούμενο απόφασης που ακύρωνε πειθαρχικές ποινές που του είχαν επιβληθεί. Συγκεκριμένα, στον κρατούμενο είχαν επιβληθεί το 2012 από το Πειθαρχικό Συμβούλιο λόγω του ότι λόγω του ότι εντοπίστηκαν στο κελί του ένα κινητό τηλέφωνο και ένα βύσμα, οι εξής ποινές: 
(α)  εξήντα μέρες (60) απώλειας χάριτος για το κινητό τηλέφωνο,
(β)  σαράντα (40) μέρες απώλειας χάριτος για το βύσμα,
(γ)  περιορισμός στο ατομικό του κελί για 50 μέρες,
(δ)  να δέχεται κλειστές επισκέψεις επ' αόριστον.
Μετά από την υποβολής ένστασης από την πλευρά του κρατούμενου, το Συμβούλιο Φυλακών αποφάσισε να ακυρώσει τις παραπάνω ποινές με την αιτιολογία της κακής σύνθεσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς αυτό έπρεπε να απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον αξιωματούχους των Φυλακών, ενώ εν προκειμένω συμμετείχε μόνο ένας.
Ωστόσο, μετά και από σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, το Συμβούλιο Φυλακών συνεδρίασε το 2015 (περίπου 2,5 χρόνια μετά από την ακύρωση των ποινών) και αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή του για ακύρωση της ποινής. 
Μεταξύ άλλων το Συμβούλιο επικαλέστηκε για την ανάκληση ότι δύναται να μειώσει ή να ακυρώσει μία πειθαρχική ποινή μόνο σε δύο περιπτώσεις που καθορίζονται από το νόμο.
Αυτές είναι: (α) η ποινή που επιβάλλεται στον κρατούμενο να είναι μεγαλύτερη από τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς ποινές και (β) η ποινή που επιβάλλεται στον κρατούμενο να είναι υπερβολικά αυστηρή.
Στην περίπτωση του εν λόγω καταδίκου, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Φυλακών ακύρωσε τις πειθαρχικές ποινές λόγω κακής σύνθεσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δηλαδή για λόγο που δεν καλύπτεται από το νόμο.
Το Δικαστήριο με την απόφαση της 22/5/2017, εν προκειμένω έκρινε ότι το Συμβούλιο Φυλακών δύναται να ασκήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δυνάμει του άρθρου 26Γ του περί Φυλακών Νόμου (Ν.62(Ι)/96) και έλεγχο νομιμότητας της απόφασης Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Όπως επισημαίνεται, «οι όροι δηλαδή «μεγαλύτερη ποινή από τις προβλεπόμενες» και «υπερβολικά αυστηρή ποινή» παραπέμπουν σε δυνατότητα αντικατάστασης με τις «ορθές» ποινές κατά την κρίση του Συμβουλίου Φυλακών.  Αντίθετα με το έλεγχο ορθότητας, σε «Ακύρωση» προβαίνει ένα διοικητικό όργανο ιεραρχικού ελέγχου, όταν παράλληλα με τον έλεγχο ουσίας, ασκεί και έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης».
Το Δικαστήριο συμπέρανε ότι το Συμβούλιο Φυλακών κατά πλάνη περί το Νόμο για τις αρμοδιότητές του, ανακάλεσε ως παράνομη την απόφασή του για ακύρωση της ποινής στην προκείμενη περίπτωση καθώς «το Συμβούλιο Φυλακών, εκτός από το να μειώνει τις ποινές, ασκεί και έλεγχο τήρησης του Νόμου και των Κανονισμών από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως η ευθύνη του δυνάμει του άρθρου 22 του Νόμου.  
Ως αποτέλεσμα τούτου, δια της προσβολής, στο Διοικητικό Δικαστήριο με προσφυγή της τυχόν δυσμενούς για τον προσφεύγοντα σε αυτό κρατούμενο απόφασης του Συμβουλίου Φυλακών, ελέγχεται τόσο η νομιμότητα της απόφασης του Συμβουλίου Φυλακών, όσο και συνακόλουθα η νομιμότητα της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συμπροσβάλλεται ως ενσωματωθείσα (στο μέτρο που το Συμβούλιο Φυλακών επιλήφθηκε βεβαίως σχετικούς λόγους ακυρώσεως κατά της απόφασής του)».  
Εκτός από τον παραπάνω λόγο, ωστόσο η απόφαση περί ανάκλησης της ακύρωσης των πειθαρχικών ποινών που επιβλήθηκαν στον κρατούμενο, έπασχε επιπρόσθετα και λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, ήτοι 2 χρόνια και 5 μήνες, από τη λήψη απόφασης περί ακύρωσης της ποινής, που ήταν ευμενής διοικητική πράξη. 
Επομένως, όπως έκρινε το Δικαστήριο, παραβιάζεται η αρχή της χρηστής διοίκησης, όταν μετά την πάροδο μακρού χρόνου  από την έκδοση ευνοϊκής για τον διοικούμενο πράξης, αυτή ανακαλείται, έστω κι αν είναι παράνομη (άρθρο 54(1) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου)
Ενόψει αυτών το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την ανακλητική απόφαση επιδικάζοντας τα έξοδα εις βάρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Συμβ.Φυλακών). (δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)

Σχόλια