Τα πρόστιμα σε ευρώ για την παράβαση του Νόμου περί προστασίας των λουομένων στη θάλασσα. Τροποποίηση με το Νόμο 43(Ι) του 2017

Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση (Τροποποιητικός) Νόμος 43(Ι) του 2017 τροποποιεί τον βασικό νόμο εισάγοντας αφενός την έννοια του όρου «σημαντήρας» και μετατρέποντας αφετέρου τα ποσά των προβλεπόμενων προστίμων από λίρες σε ευρώ. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 2 του νόμου, στην ερμηνεία των όρων, προστέθηκε ο όρος «σημαντήρας» που σημαίνει «το μέσο που παραμένει στην επιφάνεια της θάλασσας, σε συγκεκριμένη θέση, για σκοπούς καθορισμού της περιοχής των λουομένων, στον οποίο αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο, τα αρχικά της υπηρεσίας που τον τοποθετεί και τον επιβλέπει».
Περαιτέρω, το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου (Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων ή μηχανοκινήτων οχημάτων) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τας πεντακοσίας λίρας» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860)». Επομένως η νέα διατύπωση του εδαφίου έχει ως εξής: «Πας όστις χρησιμοποιεί οιανδήποτε άκατον ή μηχανοκίνητον όχημα ή επιβαίνει οιασδήποτε ακάτου ή μηχανοκινήτου οχήματος κατά παράβασιν του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας».
Ομοίως, το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου (Απαγόρευσις χρησιμοποιήσεως δικτύων ή ψαροντούφεκου εντός περιοχής) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τας πεντακοσίας λίρας» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860)». Επομένως η νέα διατύπωση του εδαφίου έχει ως εξής: «Επί τη κηρύξει της περιοχής παν πρόσωπον το οποίον αλιεύει ή αποπειράται να αλιεύση εντός αυτής διά δικτύων ή ψαροντούφεκου ή χρησιμοποιεί εντός αυτής δίκτυα ή ψαροντούφεκο είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας».
Τέλος, το άρθρο 4Β του βασικού νόμου (Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας) τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «σημαντήρος,» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή στην κατοχή του οποίου βρίσκεται τέτοιος σημαντήρας ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας», και (β) με την αντικατάσταση της φράσης «τας τριακοσίας λίρας» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα πεντακόσια δεκαέξι ευρώ (€516)».Επομένως η νέα διατύπωση του άρθρου 4β έχει ως εξής: «Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος ή στην κατοχή του οποίου βρίσκεται τέτοιος σημαντήρας ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα πεντακόσια δεκαέξι ευρώ (€516)».
Δείτε τον Τροποποιητικό του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εδώ

Σχόλια