Ο νέος Νόμος 47(Ι)/2017 περί Απόσπασης Δημοσίων Υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νέος Νόμος 47(Ι) του 2017 περί Aπόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. Σύμφωνα με το προοίμιο ο νόμος αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού τόσο της δημόσιας υπηρεσίας όσο και των υπαλλήλων των οργανισμών δημοσίου δικαίου και στην κάλυψη επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών και για διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημοσίου δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των οικείων νόμων που ρυθμίζουν την ίδρυση και λειτουργία εκάστου οργανισμού δημοσίου δικαίου, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έχει εξουσία όπως για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, αποφασίζει για την απόσπαση
(α) Δημόσιου υπαλλήλου σε οργανισμό δημοσίου δικαίου,
(β). υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία,
(γ) υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, υπάλληλος ο οποίος αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να απολαμβάνει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις της οργανικής θέσης την οποία κατέχει, ενώ ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία στην οργανική του θέση για οποιοδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης προαγωγής διαρκούσης της απόσπασής του.
Σύμφωνα με το άρθρο 7, σε περίπτωση καταγγελίας ή υποψίας για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά τη διάρκεια απόσπασης γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης του πειθαρχικού αδικήματος, όπως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με πειθαρχική ευθύνη του εν λόγω υπαλλήλου.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, σε περίπτωση διεξαγωγής έρευvας για πειθαρχικό παράπτωμα εvαvτίov υπαλλήλoυ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, ή έvαρξης αστυvoμικής έρευvας με σκoπό τηv πoιvική δίωξη τoυ εν λόγω υπαλλήλου, ο υπάλληλος δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του οικείου νόμου.

Σχόλια