Μνημόνιο συνεργασίας ΕΠΔΠΧ και ΕΡΗΕΤ για τη γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 στα γραφεία του ΕΡΗΕΤ το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ)
Σκοπός του Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασίας, υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων (ΕΡΗΕΤ και ΕΠΔΠΧ) κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση περιπτώσεων γνωστοποίησης των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Οι δύο Επίτροποι επιλαμβάνονται από κοινού των περιστατικών ασφάλειας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων καθώς και των σχετικών γνωστοποιήσεών τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 98Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(Ι)/2004) ως εκάστοτε τροποποιείται, και του περί της Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2015, (Κ.Δ.Π 190/2015), ως εκάστοτε τροποποιείται. (dataprotection.gov.cy)

Σχόλια