Σε Διαβούλευση οι Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2016» εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Το Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε με σκοπό την τροποποίηση του «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007», ώστε να εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις που επέφερε η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και η κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (‘η 4ηΕυρωπαϊκή Οδηγία’), με σκοπό την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο.
Για το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης πατήστε εδώ.
Για το νομοσχέδιο πατήστε εδώ.
Η παρούσα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα λήξει την 1η Ιουνίου 2017.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα δέχεται γραπτώς τις θέσεις των ενδιαφερομένων, αναφορικά με τον τροποποιητικό Νόμο και πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο εξασκήσεως ή πρόθεσης εξασκήσεως των ανωτέρων διακριτικών ευχερειών,  σε έγγραφο τύπου Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amldep@cybar.org.cy»

Σχόλια