Πρόστιμα ύψους 1,14 εκ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 8 ανώτατα στελέχη της πρώην Cyprus Popular Bank

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε σειρά διοικητικών κυρώσεων που επέβαλε σε οκτώ ανώτατους αξιωματούχους της πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (‘η Εταιρεία’), λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων των δανείων. Η απόφαση αποτελεί μέρος των πορισμάτων που έχουν ήδη διερευνηθεί για την τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011.
Συνολικά επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €1.140.000 σε οκτώ (8) αξιωματούχους της Εταιρείας. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στη βάση της δήλωσή τους, που αποτελεί μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31.12.2010 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30.6.2011, με την οποία διαβεβαίωναν ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας παρείχαν αληθινή και δίκαιη εικόνα. 
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους και την κεντρική σημασία της δήλωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή, που περιλαμβάνεται στις οικονομικές εκθέσεις με την οποία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την κατάρτιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά τον εκδότη.

Σχόλια