Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος: Στις 21 Ιουνίου συζητείται από την Επιτροπή Νομικών της Βουλής

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών της Βουλής την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2016. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για το οποίο, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής, κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016.
Όπως αναφέρεται, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατοχύρωση γενικού δικαιώματος πρόσβασης του πολίτη στις πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές και η θέσπιση του ειδικού νομικού πλαισίου άσκησης του δικαιώματος αυτού. 
Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής του, οι κανόνες που διέπουν την ενάσκηση του δικαιώματος, τις υποχρεώσεις της διοίκησης, καθώς και τις δυνατότητες που δίνονται στον πολίτη εάν πιστεύει ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν γίνεται σεβαστό και εισάγεται ο θεσμός του Επιτρόπου Πληροφοριών ο οποίος θα ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας και θα είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα