Καταστροφή φακέλων υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τις 22/6/2017, δηλ. στις 22/9/2017 και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, το τελευταίο θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων διαδικασίας υποθέσεων που περατώθηκαν, δικαιοδοσίας:
Μέχρι το 2006
- Πολιτικών και Ποινικών Εφέσεων
- Εφέσεων Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου
- Ναυτοδικείου
Μέχρι το 2013
- Προνομιακών Ενταλμάτων
Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου διαδικασίας, ή για παραλαβή οποιουδήποτε Τεκμηρίου, να αποταθεί με σχετική επιστολή προς την Αρχιπρωτοκολλητή μέχρι τις 22/9.

Σχόλια