Αντισυνταγματική κρίθηκε η υποχρέωση δημοσιοποίησης της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων των συζύγων και ανήλικων τέκνων του Προέδρου, Υπουργών, Βουλευτών και Αξιωματούχων της Δημοκρατίας

Αντισυνταγματικό κρίθηκε το νέο άρθρο 8 που εισαγάγει ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016, σε αντικατάσταση του προηγούμενου, όπως απαντάτο στον βασικό Νόμο αρ. 267(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε μέχρι το 2006, . Η εν λόγω διάταξη προνοεί για την υποχρέωση δημοσιοποίησης της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων των συζυγών και των ανηλίκων τέκνων των προσώπων που  υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο κλήθηκε να γνωματεύσει κατόπιν της υπ αρ. 13/201 Αναφοράς του ΠτΔ και κατέληξε στο ότι η δημοσιοποίηση των δηλώσεων των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων των αξιωματούχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του υπό Αναφορά Νόμου, αντίκειται και είναι ασύμφωνη με το Άρθρο 15 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας και είναι αντισυνταγματική.
Επίσης με την Αναφορά 10/2016 του ΠτΔ, τέθηκε προς Γνωμάτευση από το Ανώτατο Δικαστήριο, η συμβατότητα του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμου του 2016 με το άρθρο 15 του Συντάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την Ένατη Τροποποίηση του Συντάγματος, αλλά και προς την αρχή της αναλογικότητας. 
Κατά την επεξεργασία του Νομοσχεδίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων προσέθεσε στο τελικό κείμενο του προτεινόμενου νέου άρθρου 8, τον ή την σύζυγο των πιο πάνω προσώπων (Προέδρου, Υπουργών και Βουλευτών) και τα ανήλικα τέκνα τους, προσθέτοντας και την υποχρέωση δημοσιοποίησης της δήλωσης των δικών τους περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η ίδια η δημοσιοποίηση των περιουσιακών δηλώσεων των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων στην ιστοσελίδα του οικείου σώματος, στην οποία περιορίζεται η Αναφορά ως προς το επιλήψιμο του νέου Νόμου, προδήλως αντίκειται προς το Άρθρο 15.2, εφόσον, δεν εμπίπτει εντός των αναγκαίων εκείνων μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.
Επομένως, το Δικαστήριο κατέληξε στο ότι το άρθρο 8 κατά το μέρος ως προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης των στοιχείων των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων, αντίκειται προς το Άρθρο 15 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικό. (δημοσίευση γνωματεύσεων: cylaw.org)

Σχόλια