Ρητή παραίτηση από την άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει ότι, την 28η Απριλίου 2017, η ΚΕΠΕΥ Leadtrade Ltd , η οποία παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω των ιστοσελίδων www.leadtradeltd.com, www.topoption.com, www.excellenceoption.com, www.prestigeoption.com, www.platiniumoption.com, www.optionsclick.com, παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 24(1)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.
Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ με Αριθμό 296/16 παύει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία. Η Εταιρεία οφείλει, δυνάμει του άρθρου 24(3) του Νόμου, να τακτοποιήσει εντός τριών (3) μηνών τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες που τερματίστηκαν, περιλαμβανομένων τυχόν παραπόνων από πελάτες.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) του Νόμου, η Εταιρεία παραμένει υπό την εποπτεία της ΕΚΚ μέχρις ότου τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες που τερματίζονται.

Σχόλια