Κίνδυνος παραπομπής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης σε δύο Οδηγίες

Κίνδυνος παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Κύπρο, καθώς δεν έχει εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους καθώς επίσης και δεν έχει ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο, να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία 2014/95/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Η υποβολή χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων παρέχει στους μετόχους και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μια ουσιαστική, ολοκληρωμένη εικόνα της θέσης και των επιδόσεων των εταιρειών. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν εφαρμόσει την οδηγία έως τις 6 Δεκεμβρίου 2016. 
Ωστόσο, η Κύπρος, η Ισπανία και η Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν τα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Επίσης η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο, μεταξύ άλλων χωρών, να ολοκληρώσει την μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στο εθνικό τους δίκαιο. Για να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρίψη απορριμμάτων, τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες [οδηγία (ΕΕ) 2015/720] έως τις 27 Νοεμβρίου 2016. 
Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτή τη μείωση μέσα από τον καθορισμό τιμής για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και/ή τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο μέτρων ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οικονομικά μέσα, όπως η επιβολή φόρων ή τελών. 
Μια άλλη επιλογή είναι ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης: τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, έως το τέλος του 2019, η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο δεν θα ξεπερνά τις 90 σακούλες. Έως το τέλος του 2025, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να μειωθεί στις 40 σακούλες ανά άτομο.Και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να υλοποιηθούν είτε με υποχρεωτικά μέτρα είτε μέσω συμφωνιών με τους αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απαγορευτούν οι πλαστικές σακούλες, εφόσον οι απαγορεύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει η οδηγία, ώστε να διαφυλαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η Επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα αν τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση να μεταφέρουν αυτή την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. 
Η Επιτροπή απέστειλε τελική προειδοποίηση προς την Κύπρο, όπως επίσης και προς την Ελλάδα, την Ιταλία, και την Πολωνία, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια