Νέες αλλαγές στον Νόμο περί Εταιριών: Προσθήκες νέων άρθρων και τροποποιήσεις

Ο περί Eταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 51 (Ι) του 2017 τροποποιεί τον περί Εταιριών Βασικό Νόμο και ειδικότερα τα εξής άρθρα:
Άρθρο 2 (Ερμηνεία): Προστίθενται οι κάτωθι νέοι όροι και οι ορισμοί αυτών:
«“έκθεση διαχείρισης” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 151·
“ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Β·
“μη χρηματοοικονομική κατάσταση” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Α·».
Άρθρο 142 (Ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις): Τροποποιείται η παράγραφος (γΑ) του εδαφίου (1) του άρθρου 142: Προστίθεται υποχρέωση πληροφόρησης  για (iv) την μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 151Α ή 151Β, αντίστοιχα.
Άρθρο 151 (Έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης)
Προσθήκη νέων άρθρων 151Α (Μη χρηματοοικονομική κατάσταση) και 151Β (Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση).
Άρθρο 152Α (Υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης από ελεγκτές): Προστίθεται νέο εδαφίο (4) ως εξής:
«(4) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Α και στην ενοποιημένη μη 420 χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Β ή στη χωριστή έκθεση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 151Α και στις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 151Β.».
Προσθήκη νέου Άρθρου 393: Πεδίο και χρονικό σημείο εφαρμογής του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 51(Ι) του 2017 ως εξής:
«Οι διατάξεις του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017 εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 151Α και σε συγκροτήματα εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 151Β για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 ή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2017.».
Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στο cylaw.org

Σχόλια