Τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου: Αλλάζουν τα Πιστοποιητικά Γάμου με απαλοιφή του θρησκεύματος από τα προς συμπλήρωση στοιχεία

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος 95 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Γάμου Νόμους του 2003 και 2009 (βασικός νόμος) και συγκεκριμένα τροποποιεί τον Πρώτο Πίνακα του βασικού νόμου, που περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα-πιστοποιητικά: 1.Ειδοποίηση Γάμου που δίδεται από πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο (Τύπος Α), 2.Πιστοποιητικό Επίδοσης Ειδοποίησης και Καθορισμού Ημερομηνίας και Τόπου Τέλεσης Γάμου (Τύπος Β) και 3.Πιστοποιητικό Γάμου (Τύπος Γ). Εν προκειμένω η τροποποίηση αφορά την απαλοιφή του στοιχείου του θρησκεύματος από τα ζητούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία στα ως άνω πιστοποιητικά, δεδομένου ότι, όπως κρίθηκε και από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η αναγραφή της θρησκείας στα πιστοποιητικά τέλεσης πολιτικού γάμου, είτε προαιρετική είτε υποχρεωτική, είναι παράνομη διότι παραβιάζει τόσο την αρχή του σκοπού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όσο και την αρχή της αναλογικότητας.
Υπενθυμίζεται ότι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων με την από 22/2/2016 Γνωμάτευσή της σύστηνε (α) ο περί Γάμου Νόμος να τροποποιηθεί ούτως ώστε να μην υποχρεώνει τα πρόσωπα που επιθυμούν να τελέσουν πολιτικό γάμο να δηλώνουν το θρήσκευμά τους αλλά να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα τους αυτό ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και χωρίς να προβαίνουν σε καμία διευκρίνιση και
(β) οι Δήμοι, ως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, να μεριμνήσουν για τροποποίηση των πιστοποιητικών γάμου που εκδίδουν ούτως ώστε να μην αναγράφεται σε αυτά η θρησκεία των προσώπων που τελούν πολιτικό γάμο. [cylegalnews.com]

Σχόλια