Ουραγός η Κύπρος ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ στη μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο εσωτερικό. Τί αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο αριθμός των νέων καταγγελιών κατά της Κύπρου για μη εναρμόνιση του κοινοτικού δικαίου αυξήθηκε το 2016, φτάνοντας στα επίπεδα του 2014, ενώ ο αριθμός των υποθέσεων παράβασης του ενωσιακού δικαίου στο τέλος του 2016 αυξήθηκε απότομα. Η αυξανόμενη τάση στις νέες περιπτώσεις παράβασης για καθυστερημένη μεταφορά συνεχίζεται σταθερά από το 2012.
Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος αντιμετώπισε άνισα τους μετανάστες εργαζομένους, προβλέποντας με νόμο ότι αυτοί που εγκατέλειψαν την εθνική δημόσια διοίκηση για να εργαστούν εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή εντός άλλου διεθνούς οργανισμού χάνουν το δικαίωμα σύνταξής τους και λαμβάνουν μόνο κατ 'αποκοπήν ποσό. Αντίθετα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που παρέμειναν στη θέση τους ή ανέλαβαν άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας στην Κύπρο έλαβαν τόσο το κατ 'αποκοπή ποσό (εφάπαξ) αλλά διατήρησαν και το δικαίωμά τους στη σύνταξή τους (Απόφαση του ΔΕΕ της 21ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση C‑515/14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Κύπρου: Η Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον δεν κατάργησε με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 τη σχετική με την ηλικία προϋπόθεση του άρθρου 27 του νόμου 97 (Ι)/1997 περί συντάξεων, η οποία αποθαρρύνει τους εργαζομένους να αποχωρήσουν από το κράτος μέλος καταγωγής τους για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό και έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίοι εργάζονται σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλον διεθνή οργανισμό, αφενός, και των υπαλλήλων οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητά τους στην Κύπρο, αφετέρου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 48 ΣΛΕΕ, καθώς και από άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ.)
Επισημαίνεται ότι το περασμένο έτος, τα κράτη μέλη χρειάστηκε να μεταφέρουν 66 νέες οδηγίες, γεγονός που καταδεικνύει μεγάλη αύξηση του φόρτου εργασίας τους σε σύγκριση με την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων 2016 (47 οδηγίες). Η κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα για τα περισσότερα κράτη μέλη. Γενικά, δεδομένου ότι το έλλειμμα μεταφοράς έχει αυξηθεί, η μέση καθυστέρηση έχει μειωθεί επειδή ο σημαντικός αριθμός των πρόσφατων οδηγιών υπολογίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον υπολογισμό της καθυστέρησης των καθυστερημένων οδηγιών.
Όσον αφορά το Έλλειμμα μεταφοράς η Κύπρος έχει 2,7% (τελευταία έκθεση: 0,7%) παρουσιάζοντας τεράστια αύξηση και αποτελώντας ένα από τα τρία κράτη μέλη, των οποίων η βαθμολογία είναι χειρότερη κατά τουλάχιστον 2,0 ποσοστιαίες μονάδες. Η Κύπρος είναι επίσης το κράτος μέλος με το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα μεταφοράς. Η Κύπρος έχει έλλειμμα μεταφοράς 39% για τις οδηγίες που έπρεπε να μεταφερθούν το 2016 (μέχρι τις 30 Νοεμβρίου) και 89% για τις 9 οδηγίες με ημερομηνία μεταφοράς στο εσωτερικό 3 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης υπολογισμού. Αυτό δείχνει ότι η Κύπρος έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην παρακολούθηση της έγκαιρης μεταφοράς των οδηγιών, παρόλο που η μέση καθυστέρηση της πλησιάζει τον μέσο όρο της ΕΕ (1,5%)
Όσον αφορά τη Μέση καθυστέρηση η Κύπρος χρειάζεται 7,3 μήνες (τελευταία έκθεση: 5,3 μήνες) για τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου. Αποτελεί το μόνο κράτος μέλος του οποίου η μέση καθυστέρηση επιδεινώθηκε. Ο Μέσος όρος ΕΕ είναι 6,7 μήνες.
Όσον αφορά το Έλλειμμα συμμόρφωσης η Κύπρος έχει 0,2% (τελευταία έκθεση: 0,2%) εμφανίζοντας σταθερό αποτέλεσμα, και αποτελεί ένα εκ των 5 πρώτων κρατών μελών με τις λιγότερες οδηγίες που έχουν μεταφερθεί εσφαλμένα. Όπως και σε άλλα 7 κράτη μέλη, η Κύπρος βρίσκεται τόσο στο μέσο όρο της ΕΕ όσο και στον προτεινόμενο στόχο (Μέσος όρος ΕΕ = 0,7%. Προτεινόμενος στόχος = 0,5%)
Στη φετινή ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2016. Από τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε, προκύπτει ότι, ενώ άρονται τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων στην ΕΕ, σε ορισμένους τομείς η κατάσταση παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται.
Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016
Η ετήσια έκθεση για το 2016 δείχνει σημαντική αύξηση των εκρεμμουσών υποθέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (21 %), την μεγαλύτερη της τελευταίας πενταετίας. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, διότι η μη ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στερεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Για παράδειγμα, η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης είναι αναγκαία για να καταστεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) η υποβολή προσφοράς για δημόσιες συμβάσεις.
Όσον αφορά τις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, η Κύπρος και το Βέλγιο είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό ανοιχτών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό ανοιχτών υποθέσεων είχαν η Ιταλία, η Σλοβακία και η Δανία. Η Γερμανία και η Ισπανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμουσών υποθέσεων για μη ορθή και/ή εσφαλμένη μεταφορά του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Εσθονία είχε τον μικρότερο συνολικά αριθμό ανοιχτών υποθέσεων το προηγούμενο έτος.
Η εσωτερική αγορά, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και το περιβάλλον, εξακολουθούν να είναι οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει το 2016.
Καταπολέμηση της καθυστέρησης μεταφοράς οδηγιών
Το 2016 ο αριθμός νέων διαδικασιών επί παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς σχεδόν διπλασιάστηκε (847 υποθέσεις) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (543 υποθέσεις). Η Επιτροπή κίνησε νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της πλειονότητας των κρατών μελών, λόγω της μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις (οδηγίες 2014/23/ΕΕ2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για τα προϊόντα καπνού (οδηγίες 2014/40/EΕ και 2014/109/EΕ) και για τις άδειες οδήγησης (οδηγία 2014/85/EΕ).
Το προηγούμενο έτος η Επιτροπή παρέπεμψε τρεις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας να επιβληθούν χρηματοοικονομικές κυρώσεις: δύο υποθέσεις κατά του Λουξεμβούργου και μία κατά της Ρουμανίας.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων, πέρα από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά, αξιολογεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους με τα διάφορα εργαλεία της ΕΕ για γενικές πληροφορίες, επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και αναζήτηση εργασίας (διαδικτυακή πύλη Η Ευρώπη σουΗ Ευρώπη σου – ΣυμβουλέςSolvitEURES). Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρακολουθεί επίσης τον βαθμό ανοίγματος των κρατών μελών στο εμπόριο και στις επενδύσεις και τις γενικότερες προσπάθειές τους για το άνοιγμα τομέων όπως οι δημόσιες συμβάσεις, τα επαγγελματικά προσόντα ή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Για όλους αυτούς τους αξιολογούμενους τομείς, καλύτερες επιδόσεις είχαν η Αυστρία, η Δανία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Σλοβακία.
Η Επιτροπή αντιδρά σε καταγγελίες πολιτών
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να καταγγέλλουν εικαζόμενες παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας που διατίθεται μέσω της δικτυακής πύλης EUROPAΤα δικαιώματά σας. Το 2016 η πλειονότητα των καταγγελιών που υποβλήθηκαν αφορούσε τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των καταναλωτών, την απασχόληση, την ενιαία αγορά της ΕΕ, τη βιομηχανία και θέματα των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας, το SOLVIT μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν με μια δημόσια αρχή άλλης χώρας της ΕΕ. (europa.eu/cylegalnews.com)
Για περισσότερες πληροφορίες:
α) Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016:
- Γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. πλήρες κείμενο εδώ.
β) Πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά (έκδοση 2017):

Σχόλια