Κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ψήφου και της επιβολής προστίμου: Τροποποίηση στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 108(Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως (Αρ. 3) του 2017 και ειδικότερα το άρθρο 7 (Άσκησις τoυ δικαιώματoς εκλέγειν) και άρθρο 37 (Ειδικά εκλoγικά αδικήματα). Η τροποποίηση αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ψήφου και της επιβολής προστίμου σε όποιον εκλογέα δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του σημείου της παύλας και της αρίθμησης «(1)» (πρώτη γραμμή). και (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. Το εδάφιο 2 είχε ως εξής: «Η άσκησις τoυ εκλoγικoύ δικαιώματoς είvαι υπoχρεωτική».
Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2) και (3) αυτού σε (1) και (2), αντίστοιχα. Το εδάφιο 1 είχε ως εξής: «Οπoιoσδήπoτε εκλoγέας παραλείψει vα ασκήσει τo εκλoγικό τoυ δικαίωμα είvαι έvoχoς αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης τoυ υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις διακόσιες λίρες».

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter