Τροποποίηση Οδηγίας προς τα Μέλη του Παγκύπριου Δικ.Συλλόγου αναφορικά με την: (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε συνεδρία του ημερομηνίας 05/07/2017, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Οδηγίας προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. με τίτλο «Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ.:
(α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου, (β) Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων, Μάρτιος 2016».
Η Οδηγία εκδίδεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ.), ως Εποπτική Αρχή δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται βάσει του Άρθρου 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 188(Ι)/2007 («ο Νόμος»), ως έχει τροποποιηθεί.
Η Οδηγία απευθύνεται προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ, Δικηγορικές Εταιρείες (ΔΕΠΕ), Δικηγορικούς Συνεταιρισμούς και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια των «δικαιούχων προσώπων» σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 196(Ι)/2012), ως έχει τροποποιηθεί και εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. («οι εποπτευόμενοι»).
Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει τη διεξαγωγή του Εποπτικού Ελέγχου από τους Λειτουργούς Εποπτικού Ελέγχου (Λ.Ε.Ε.), καθώς επίσης και τη διαδικασία επιβολής προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το Νόμο 188(Ι)/2007, ως έχει τροποποιηθεί και/ή των εν δυνάμει εκδιδόμενων Οδηγιών του Συμβουλίου του Π.Δ.Σ.

Σχόλια