Δικαίωμα των Παιδιών σε Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση: Η θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού

Δόθηκε στη δημοσιότητα η θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με το Δικαίωμα των Παιδιών σε Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Όπως αναφέρεται στην αναλυτική έκθεση, "στην Κύπρο, τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής, στερούνται γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα υγιούς σεξουαλικής συμπεριφοράς, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε κινδύνους".
Ακόμα επισημαίνεται ότι "τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν εμφανώς μια συνεχή παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (και, κατά συνέπεια, και άλλων δικαιωμάτων) το οποίο απορρέει, τόσο από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και από  τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση  (Σύμβαση Λανζαρόττε) και τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014 [Ν.91(Ι)/2014] της Κυπριακής Δημοκρατίας".
Όπως τονίζει η Επίτροπος, "μια επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία να ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος, από την προσχολική ακόμα ηλικία, εξυπηρετεί και διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού".
Και συνεχίζει η Επίτροπος ότι, "η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ), λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και θα ήταν ενάντια στο συμφέρον του κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και άλλων διεθνών υποχρεώσεων του κράτους".

Σχόλια