Τροποποίηση στο Νόμο περί Δήμων: Τί αλλάζει στην επιβολή δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος 79 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 2) του 2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 74 του βασικού νόμου που προβλέπει την εξoυσία τoυ συμβoυλίoυ να επιβάλλει δημoτικό τέλoς ακίνητης ιδιoκτησίας.
Ειδικότερα, το εδάφιο (1) του άρθρου 74 τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «ίσο με ποσοστό ενάμισι τοις χιλίοις (1,5‰)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «που δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (0,24‰)» και
(β) με την προσθήκη πριν από την υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού της ακόλουθης νέας επιφύλαξης ως πρώτης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, για το έτος 2017 το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου καθορίζει το ποσοστό του φόρου, έτσι που η συνολική αύξηση να μην υπερβαίνει το ποσοστό του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού ποσού του επιβληθέντος φόρου κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:» και
(γ) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, όπως αυτή αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξης «περαιτέρω».
Πλέον η νέα διατύπωση του άρθρου 74 έχει ως εξής (με τονισμένα γράμματα οι τελευταίες αλλαγές):
(1) Το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου επιβάλλει, με έγγραφο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του δήμου σε σχέση με όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων της περιοχής εντός της οποίας τούτο ασκεί τις αρμοδιότητές του, επί των ιδιοκτητών της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, ετήσιο φόρο που δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (0,24‰) πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που έγινε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:
Νοείται ότι, για το έτος 2017 το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου καθορίζει το ποσοστό του φόρου, έτσι που η συνολική αύξηση να μην υπερβαίνει το ποσοστό του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού ποσού του επιβληθέντος φόρου κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:
Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Ο προβλεπόμενος από το εδάφιο (1) φόρος καλείται «δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας» και οι εισπράξεις του κατατίθενται στο δημοτικό ταμείο. (cylegalnews.com)

Σχόλια