Καταδίκες γνωστών εταιριών για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Καταδίκες σε έξι εταιρείες και ένα διευθυντή εταιρείας για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας κατά το τρέχον έτος, ως αποτέλεσμα ποινικών διώξεων που προωθήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ειδικότερα, η εταιρεία «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, καταδικάστηκε σε συνολικό πρόστιμο €6.750, επίσης για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία.
Στην εταιρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΛΤΔ», που ανέλαβε υπεργολαβικά τις εργασίες εκτέλεσης ξυλότυπου σε υπό ανέγερση οικοδομή της εταιρείας «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD», επιβλήθηκε πρόστιμο €2.750, για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσε τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της εταιρείας «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD».
Περαιτέρω στην εταιρεία «C & A METAL DUCTS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και τοποθέτησης αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €3.050, για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της λόγω πτώσης από κινητή σκαλωσιά, από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα.
Στον διευθυντή της εταιρείας «C & A METAL DUCTS LTD», επιβλήθηκε πρόστιμο €750, για παράλειψη, με βάση την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρείας που διεύθυνε, λόγω της θέσης που κατείχε, παροχής κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας κατά παράβαση των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών. Η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα εργοδοτούμενος της εταιρείας που διεύθυνε να πέσει από κινητή σκαλωσιά, από ύψος τεσσάρων μέτρων περίπου και να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας του.
Στον συνεταιρισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΣΟΠΑΖ) ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης ζωοτροφών, το δικαστήριο επέβαλε συνολικό πρόστιμο €3.000, για παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς του και άλλα πρόσωπα.
Το δικαστήριο καταδίκασε, επίσης, την εταιρεία «Α.π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στους τομείς εμπορίας υλικών οικοδομής, εκσκαφών και μεταφορών, σε συνολικό πρόστιμο €6.500, για παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα.
Τέλος, στην εταιρεία «MARKOS HAIR COMPANY LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ειδών κομμωτηρίου, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €7.500, για παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενης της από πτώση από ύψος και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα. (ΚΥΠΕ/nomisma.com.cy)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter