Κύπρος: Φορολογικός παράδεισος για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει

Γράφει η Πηνελόπη Χαραλάμπους, Νομικός
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κυπριακού Νομικού Συστήματος, τα πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την κοινωνία μας κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές ομάδες. Αρχικά, υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει κάθε άνθρωπος που γεννιέται και βρίσκεται εν ζωή όντας ικανός να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, και τα νομικά πρόσωπα. Τι πραγματικά είναι όμως τα νομικά πρόσωπα, και ποιός ο ρόλος τους στην κοινωνία;
Τα νομικά πρόσωπα είναι ουσιαστικά η ένωση φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την ικανοποίηση συγκεκριμένου σκοπού, στα πλαίσια ενός συνεταιρισμού, υπό μορφή εταιρειών, κοινοπραξιών, συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων κτλ. Έτσι το νομικό πρόσωπο, δεν δημιουργείται φυσικά, αλλά είναι ένα πλάσμα δικαίου το οποίο στοχεύει στην ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου σκοπού, εξυπηρετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις που του προσφέρονται από το Νόμο.
Τα ίδια τα νομικά πρόσωπα με τη σειρά τους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)[1] και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)[2]. Στο παρών άρθρο πρόκειται να ασχοληθούμε με το Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία ιδρύονται από ιδιώτες και συνεπώς ακολουθούν τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με το Μέρος Ι Σύσταση Εταιρειών και Συναφή Θέματα του Κεφαλαίου 113, Άρθρο 3[3], για τη σύσταση μιας ιδιωτική εταιρείας, δηλαδή ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, επτά ή περισσότερα πρόσωπα που συνεργάζονται για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό, αφού υπογραφούν τα ονόματά τους στο ιδρυτικό έγγραφο και ακολουθήσουν τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου περί αυτού, έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Όταν γίνεται αναφορά σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), η περιορισμένη ευθύνη αναφέρεται στην ευθύνη των μελών της εταιρείας να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο αυτής. Η ευθύνη των μελών είναι προς την Εταιρεία και όχι προς τους διάφορους πιστωτές της. Εφόσον λοιπόν συσταθεί, μια Εταιρεία, είναι πλήρως υπεύθυνη για τις δικές της υποχρεώσεις και οφειλές, ως ο Νόμος ορίζει.
Μια εκ των οφειλών αυτών, είναι και η φορολογία. Πολύ έχουν χαρακτηρίσει το Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου ως ένα εκ των ευνοϊκότερων συστημάτων που διατίθενται τα τελευταία χρόνια, και με πρόφαση αυτό, αρκετές Εταιρείες έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο νησί αναπτύσσοντας σαφώς την οικονομία του και εξελίσσοντας παράλληλα το ίδιο το Εταιρικό Δίκαιο της Κύπρου. Το Φορολογικό Σύστημα στην Κύπρο εφαρμόζεται σε Εταιρείες όπου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο για εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, και σε Εταιρείες που δεν θεωρούνται «κάτοικοι Κύπρου» για εισοδήματα που προκύπτουν από πηγές εντός Κύπρου και μόνο.
Βάσει του ΕΚΕ Κύπρου[4] , το οποίο επιβεβαιώνει με περηφάνια το χαρακτηρισμό του νησιού ως «φορολογικός παράδεισος» , η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να προσφέρει μια σειρά φορολογικών πλεονεκτημάτων σε Εταιρείες που φέρουν την έδρα τους στο νησί, σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)[5] και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πάνω από 60 χώρες[6], συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσίας και της Σουηδίας.
Εν συντομία, οι κύριες πρόνοιες της Εταιρικής Φορολογίας είναι ο ομοιόμορφος συντελεστής Εταιρικού Φόρου 12.5%. Ο οποίος είναι και ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση[7], γεγονός που μας κατατάσσει σε ευνοϊκότερη θέση στο φορολογικό χάρτη από γειτονικές και άλλες χώρες οι οποίες παρά την οικονομική παρακμή που ταλαιπωρεί την Ε.Ε συνεχίζουν  να έχουν το συντελεστή φορολογίας των Εταιρειών σε σχετικά ψηλά για την εποχή επίπεδα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ο συντελεστής φορολογία των Εταιρειών είναι 29% , στο Ηνωμένο Βασίλειο 20% και στην Γερμανία 15%.
Επιπρόσθετα, στην Κύπρο δεν φορολογούνται τα εισοδήματα που προκύπτουν από μερίσματα ή και τόκους, προσώπου που δεν είναι κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και προσώπου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας αλλά δεν θεωρείται ότι κατέχει κυπριακό domicile. Τι είναι όμως το domicile, και πως μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι το κατέχει; O λατινικός όρος domicile, χαρακτηρίζει την κατοικία ενός προσώπου. Σύμφωνα με την απόφαση Henderson v Henderson (1965)[8], ως domicile ορίζεται ο νομικός δεσμός μεταξύ ενός προσώπου και μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής/κράτους που υπόκειται σε ένα διακριτό νομικό σύστημα, κατά τρόπο ώστε το κρατικό δίκαιο να είναι εφαρμοστέο και τα Δικαστήρια εκείνου του κράτους να έχουν Διεθνή Δικαιοδοσία σε θέματα κληρονομικής διαδοχής και ακίνητης ιδιοκτησίας. Ένας ακόμη ορισμός του τι εστί domicile είχε δοθεί στην υπόθεση Lord v Colvin (1859)[9], όπου αναφέρθηκε ότι το domicile είναι εκείνος ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει εθελοντικά συστήσει την κατοικία του ιδίου και της οικογένειας του, όχι για κάποιο ειδικό και προσωρινό σκοπό, αλλά με την τωρινή πρόθεση να τον καταστήσει την μόνιμη κατοικία του, μέχρις ότου και εκτός αν κάτι αναπάντεχο ή κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, θα συμβεί και θα πείσει το πρόσωπο αυτό να εγκαταστήσει την μόνιμη κατοικία του κάπου αλλού.
Συνεχίζοντας, η μη παρακράτηση φόρου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties), αναφορικά με τη χρήση των δικαιωμάτων αυτών εκτός Κύπρου, όπως και η μη φορολόγηση κέρδους από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό κάτω από όρους και προϋποθέσεις, είναι ιδιαίτερα βοηθητικά πλεονεκτήματα για την επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας εταιρείας, εφόσον της προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης των κερδών της μέσα από σχετικές δραστηριότητες.
Επιπλέον δεν επιβάλλεται φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών από τη διάθεση χρεογράφων σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο, κάτι που αποτελεί πόλο έλξης για αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν την ένταξη τους στο Χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα δημιουργεί λανθασμένα την εντύπωση ότι κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), θα έπρεπε να συμμετάσχει στην χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου[10] , τα πλεονεκτήματα εισαγωγής μιας Εταιρείας στο Χρηματιστήριο ποικίλουν, όμως για τους σκοπούς της μελέτης αυτής θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω κάποια από αυτά, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τη σημασία του ίδιου του φορολογικού πλεονεκτήματος που παρέχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Αρχικά, με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο μια Εταιρεία έχει τη δυνατότητα άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων που χρειάζονται με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης για ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της. Επίσης, δύναται να περιορίσει την εξάρτιση της από παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης, και να ενδυναμώσει διευρύνοντας παράλληλα τη κεφαλαιουχική και μετοχική της βάση για καλύτερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Βελτιώνει τις μεθόδους διοίκησης και στρατηγικής αφού ο έλεγχος μετατοπίζεται από το οικογενειακό περιβάλλον σε ένα μεγάλο αριθμό μετόχων με πίεση για θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες επενδυτικές κινήσεις. Ακόμα, δίνει στην επιχείρηση την ευχέρεια για εισαγωγή των τίτλων της σε άλλα Χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του μετοχικού τους κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων τους σε άλλες αγορές, παρέχοντας τους τη δυνατότητα για επενδύσεις στο εξωτερικό με καλύτερους δείκτες απόδοσης. Τέλος, βοηθά στην καλύτερη προβολή της Εταιρείας αποδίδοντας της κύρος καθώς η εισαγωγή μιας Εταιρείας στο Χρηματιστήριο θεωρείται ως καταξίωση επιχειρηματικά, ενώ η τιμή της μετοχής μιας Εταιρείας στο Χρηματιστήριο αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία της και δείχνει πόσο εύρωστη είναι.
Τέλος, σύμφωνα με τις εύνοιες που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στη φορολόγηση Εταιρειών, απαλλάσσονται από τη φορολογία, σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης εταιρειών, τα κέρδη που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή μετοχών, ή και καταβολή τελών χαρτοσήμου, ενώ παραμένει αφορολόγητος ο επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου.
Καταληκτικά λοιπόν, αν έχετε επιχειρηματικό μυαλό και προτίθεστε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, η Κύπρος είναι ένα νησί που έχει πολλά να σας προσφέρει και να σας δώσει την ευκαιρία μέσα από ένα ευρύ φάσμα φορολογικών πλεονεκτημάτων να αναπτύξετε το κεφάλαιο και τα κέρδη της Εταιρείας σας, καθώς δικαιωματικά έχει πάρει τον τίτλο του Φορολογικού Παράδεισου για της Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

[1] Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμος του 1988 (149/1988) Found At: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1988_1_149/full.html
[2] Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113) Found At: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/full.html
[3] 3.-(1) Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειµένου για σύσταση ιδιωτικής εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα που συνεργάζονται για οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό δύνανται, µε την υπογραφή των ονοµάτων τους στο ιδρυτικό έγγραφο και αφού διαφορετικά συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις που απαιτούνται από το Νόµο αυτό, για την εγγραφή, να συστήσουν εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.
(2) Η εταιρεία αυτή δύναται να είναι είτε
(α) εταιρεία που η ευθύνη των µελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο στο ποσό, αν υπάρχει που δεν πληρώθηκε για τις µετοχές που κατέχουν αντίστοιχα (στο Νόµο αυτό ονοµάζεται “εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές”)  ή
(β) εταιρεία που η ευθύνη των µελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο µέχρι του ποσού που τα µέλη ήθελαν αναλάβει αντίστοιχα να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης της (στο Νόµο αυτό ονοµάζεται ”εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση”).
[4] Το Φορολογικό Σύστημα στην Κύπρο Found At: http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/eke10_gr/eke10_gr?OpenDocument
[5] The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Found At: http://www.oecd.org/about/
[6] Κατάσταση των εν ισχύει Συμβάσεων και η αντίστοιχη ημερομηνία εφαρμογής τους για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών βρίσκεται στον σχετικό ιστοχώρο του Υπουργείου Οικονομικών. Ορισμένες Συμβάσεις αν και έχουν υπογραφεί και δημοσιευθεί και παρατίθενται πιο κάτω, δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ. Found At : http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/page29_gr/page29_gr?OpenDocument
[7] Φορολογία Εταιρειών – Κύπρος Found At: http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/company-tax/index_el.htm#
[8] Henderson v Henderson (1965) 1 All ER 179
[9] Lord v Colvin (1859) 4 Drew, 366
[10] Εγχειρίδιο των Επενδυτών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε Found At: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4a6727ae-fe0c-483c-a051-c1ddecb7be1f

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter