Αλλαγές στη νομοθεσία της Κύπρου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών χρηματοδότησης: Δηλώσεις της Επιτρόπου Vestager

Δήλωση σχετικά με τις αλλαγές που επέφερε η Κύπρος στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών χρηματοδότησης έκανε η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ.
Η Επίτροπος Vestager, δήλωσε τα εξής:
«Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι κυπριακές αρχές επέφεραν αλλαγές στην εθνική τους νομοθεσία καθιστώντας την αυστηρότερη όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών χρηματοδότησης.
Οι εταιρείες χρηματοδότησης παρέχουν ενδοομιλικές υπηρεσίες χρηματοδότησης και το κέρδος τους είναι η αμοιβή για τις χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες. Η αμοιβή αυτή πρέπει να συνάδει με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού (arm's length principle).
Το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία εστιάσαμε αφότου αρχίσαμε να διερευνούμε τις πρακτικές φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» σε διάφορα κράτη μέλη. Στο έγγραφο εργασίας που δημοσιεύσαμε στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής, τον Ιούνιο του 2016, εκφράσαμε ανησυχίες για το ότι ορισμένες φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» για εταιρείες χρηματοδότησης εγκρίνουν πολύ χαμηλά περιθώρια και χαμηλή φορολογητέα βάση.
Οι υπηρεσίες μου έχουν εποικοδομητικές επαφές με τις κυπριακές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό. Χαιρετίζω τις αλλαγές στην κυπριακή νομοθεσία, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράστηκαν. Οι εν λόγω αλλαγές αποτελούν συνέχεια παρόμοιων αλλαγών που επέφερε το Λουξεμβούργο στην εθνική του νομοθεσία τον Ιανουάριο του 2017.
Πρόκειται για πολύ θετικές εξελίξεις. Προκειμένου όλες οι εταιρείες να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί, χρειάζεται επίσης τα κράτη μέλη να συμβάλλουν ενεργά και να επανεξετάζουν την εθνική τους νομοθεσία και πρακτική.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή δεν μπορεί να προδικάσει την κατά περίπτωση αξιολόγηση φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και, ασφαλώς, θα παραμείνουμε σε εγρήγορση όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των τροποποιήσεων.»

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter