Τέσσερις (4) θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

1.Το Τμήμα Νομικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής απασχόλησης) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ερευνητικό πρόγραμμα ιστορίας δικαίου υπό την διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Νικήτα Χατζημιχαήλ που χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή. Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες.
Ο Μεταπτυχιακός Συνεργάτης θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος ιστορίας δικαίου. Η πλήρωση της θέσης (μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης. Το ανώτατο όριο του μηναίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €600 αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Αιτήσεις το αργότερο μέχρι την 25 η Αυγούστου 2017.
2.Το Τμήμα Νομικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων (μερικής απασχόλησης) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν, σε ερευνητικό πρόγραμμα ιστορίας δικαίου υπό την διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Νικήτα Χατζημιχαήλ που χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή. Η πλήρωση των θέσεων εναπόκειται στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες. Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος ιστορίας δικαίου.
Η πλήρωση της θέσης (μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης. Το ανώτατο όριο του μηναίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €400 αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Αιτήσεις το αργότερο μέχρι την 25η Αυγούστου 2017.

Σχόλια