Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 τροποποιεί τους περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμους του 2004 έως 2017 και ειδικότερα το άρθρο 14 του βασικού νόμου (μεταβατική διάταξη), το οποίο τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017» και την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1). και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως έχει αριθμηθεί, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δήλωση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο αξιωματούχος ή το δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο θα είχε την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου των τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν αποξενωθεί μετά την ημερομηνία αυτή.».
Η νέα μορφή του άρθρου 14 έχει ως εξής:
14. 1.Όλοι οι αξιωματούχοι και όλα τα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα που κατείχαν το αξίωμά τους ή που βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 καταθέτουν δήλωση στο Συμβούλιο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 4, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017
2. Στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δήλωση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο αξιωματούχος ή το δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο θα είχε την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου των τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν αποξενωθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Σχόλια