Θέση Νομικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με 20.000-25.000 € το χρόνο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) έχει προβεί στην δημοσίευση δημόσιου διαγωνισμού σχετικά με αγορά υπηρεσιών Νομικού, για περίοδο χιλίων οκτακοσίων (1800) ωρών ή ενδεικτικά διακοσίων εικοσιπέντε (225) ημερών με δυνατότητα ανανέωσης από την ΕΚΚ για χίλιες οκτακόσιες (1800) ώρες και ακόμη χίλιες οκτακόσιες (1800) ώρες (1800+1800+1800).
€20.000 με €25.000 συν ΦΠΑ είναι το ενδεικτικό ποσό που θα καταβληθεί στο νομικό ανά έτος. Η Επιτροπή θα παρέχει χώρο εργασίας.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο legal@cysec.gov.cy.
Η προσφορά μπορεί να βρεθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/cysec/tenders/. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Νοεμβρίου 2017.

Σχόλια