Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα Δικαστήρια: Τί αναφέρει για το χρόνο έκδοσης αποφάσεων και τους χώρους στάθμευσης για τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στα Δικαστήρια της Κύπρου (Ανώτατο και Πρωτόδικα Δικαστήρια) για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:
-Μη καταγραφή και τεκμηρίωση της ετήσιας/συσσωρευμένης άδειας των Δικαστών των πρωτόδικων Δικαστηρίων και, ταυτόχρονα, αποζημίωση τους με το μέγιστο επιτρεπτό όριο συσσωρευμένης άδειας κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης/παραίτησης τους.
-Μη εφαρμογή των μνημονιακών αποκοπών και παγοποιήσεων των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος στους νεοδιορισθέντες Επαρχιακούς Δικαστές.
-Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων για τη συντακτική επιμέλεια των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου.
-Μη άμεση είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται από τα Επαρχιακά Δικαστήρια με ταυτόχρονη επιστροφή τυχόν εγγυήσεων που υποβλήθηκαν.
-Παραχώρηση δωρεάν χώρων στάθμευσης στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων.
-Μη εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο Ανώτατο Δικαστήριο και στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας.
-Ανάγκη αναθεώρησης δικαστικών τελών και εκσυγχρονισμός τρόπου είσπραξής τους.
-Καθυστέρηση στην έκδοση 285 διαταγμάτων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, από το 2011
-Μη ικανοποιητική παρακολούθηση της κινητής περιουσίας, των τεκμηρίων και των βιβλιοθηκών
-Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην έγκαιρη έκδοση αποφάσεων των Δικαστηρίων και στην έγκαιρη διάγνωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων, θέμα το οποίο χειρίζεται το Ανώτατο Δικαστήριο προς αντιμετώπισή του.

Σχόλια